Nya skatteregler för förmånscyklar på gång


Regeringen vill att fler cykelpendlar till och från jobbet.
Därför föreslås nu skattelättnader för förmånscyklar.


Finansdepartementet har skickat ut ett förslag om skattelättnader för förmånscyklar på remiss. Tanken är att förslaget ska ingå i höstbudgeten och bakgrunden är att regeringen vill öka cykelpendlingen.

Två förslag finns i promemorian från departementet. I ett pressmeddelande beskrivs de så här:

  • Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell.
  • Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett förmånsvärde på 5 000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på cirka 21 000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på ca 27 000 kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ.

Finansdepartementet skriver i förslaget att om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger de olika takbeloppen så kommer den anställde att förmånsbeskattas för det överskjutande beloppet. De generella reglerna att förmåner ska värderas till sitt marknadsvärde ska gälla.

En förutsättning för skattelättnaden är dock att förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

Enligt promemorian ska skattefriheten gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk för sina anställda, både under längre och kortare perioder, exempelvis även inom en cykelpool. Skattelättnaden ska omfatta både trampcyklar och elcyklar, men inte elsparkcyklar.

Föreslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Charlotta Marténg

Läs mer: Finansdepartementets promemoria Skattelättnad för cykelförmån

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/05/skattelattnad-for-cykelforman/