Förslag om avskaffat reseavdrag får kritik


Regeringens förslag om att ta bort reseavdraget och ersätta det med en skattereduktion får kritik från flera remissinstanser. 


I slutet av juni lämnade Reseavdragskommittén ett betänkande till regeringen om skattelättnader för arbetsresor. Förslaget går ut på att gynna resor till och från jobbet med klimatsmarta färdmedel, exempelvis tåg. Regeringen vill också införa regler som den anser är enklare att tillämpa, administrera och kontrollera.

Ett av förslagen är att reseavdraget avskaffas för längre arbetsresor och att det ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral, från och med 1 januari 2021.

Betänkandet har nu varit ute på remiss och flera av remissinstanserna riktar kritik mot bland annat förslaget om att införa ett avståndsbaserat reseavdrag. Svenskt Näringsliv ansluter sig till Näringslivets skattedelegation, NSD, som avstyrker förslaget. Enligt NSD gör förslaget det mindre lönsamt att ta jobb med långa restider. Detta drabbar både individen och leder till att svårigheter för företagen att rekrytera kompetens, då färre antas vilja jobba långt från bostaden. Förslaget slår extra hårt mot dem som inte har några alternativ till att långpendla.

Även Skatteverket avstyrker förslaget. Enligt myndigheten leder förslaget inte till en förenkling utan tvärtom. Dagens system med reseavdrag leder visserligen ibland till felaktiga reseavdrag. Men det försvinner inte med det nya förslaget, utan riskerar att finnas kvar. Samtidigt är förslaget svårt att tillämpa och riskerar att upplevas som orättvist, anser Skatteverket. Även förslaget om att ersätta dagens avdrag med en skattereduktion får kritik eftersom det gör skattesystemet mer komplicerat.

Företagarna anser att den samhällsekonomiska kostnaden av att införa förslaget blir hög, samtidigt som miljönyttan blir låg. Skattebetalare på landsbygden som inte får göra reseavdrag riskerar att få bära kostnaderna. Företagarna pekar också på att det finns effektivare sätt att arbeta för miljön, exempelvis genom politisk styrning: att få fler att köra fordon som drivs med hållbara bränslen, samt kraven på att minska andelen fossila bränslen vid drivmedelspumparna.

Martin Wallström

Läs mer: Avdrag för arbetsresan – det här gäller