Förlängda och förstärkta stöd för företagen


Omsättningsstödet förlängs och omställningsstödet för små företag förstärks.
I linje med vad regeringen tidigare meddelat.


Riksdagen har fått två extra ändringsbudgetar för 2021, som bland annat innehåller förslag på hur företagen kan stöttas framöver.

Bland annat vill regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna se en förlängning av omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Omsättningsstödet, som har gällt för perioden mars till juli 2020 förlängs och kommer att omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021 och ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare kommer att införas. Stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. Ansökan görs hos Boverket och det är sedan länsstyrelserna som handlägger stödet.

När det gäller omställningsstödet kommer företag som tappar en stor del av sin omsättning under november-december och januari-februari att kunna få stöd med upp till 90 procent av sina fasta kostnader. Nivån är högre än vad regeringen tidigare meddelat och anledningen är ökade restriktioner i samhället, något som får konsekvenser för företagen. Företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner per år kan använda sig av stödet. Större företag kan även i fortsättningen få 70 procent i subvention.

I förslaget om extra ändringsbudget som lämnats till riksdagen finns delen som omfattar perioden november-december med. Den del av det förlängda stödet som rör januari-februari 2021 kommer att lämnas i en annan extra ändringsbudget längre fram.

I den extra ändringsbudgeten föreslås även fortsatt förlängd anståndstid för tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt efter ansökan. Tiden ska kunna förlängas med som längst ett år och anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder.

Även de lättnader som i våras infördes i a-kassan för företagare förlängs och gäller under 2021.

Charlotta Marténg

Läs mer: Pressmeddelande från regeringen om omställningsstödet

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/omstallningsstodet-forstarks-for-sma-foretag/

Läs mer: Pressmeddelande från regeringen om omsättningsstödet

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/

Läs mer: Pressmeddelande från regeringen om extra ändringsbudgetar

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tva-extra-andringsbudgetar-for-2021-till-riksdagen/