Skatt på mode kan ge ökad administrativ börda


En ny skatt på mode.
Det föreslår en statlig utredning.
Utredarna tror att skatten ger betydande miljö- och hälsovinster.


Utredningen förslår en skatt på 40 kronor per kilo för alla kläder och skor. Man ska kunna göra avdrag på upp till 95 procent av skatten för de varor som inte innehåller vissa särskilt farliga ämnen över vissa angivna gränsvärden.

Så här säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, om förslaget:

– Det betyder självklart en ökad administrativ börda för företag, ökad komplexitet i skattelagstiftningen. Men förslaget ger samtidigt en möjlighet för företag att visa en tydligare hållbarhetsprofil. För staten skapar det visst utrymme att sänka skatten på arbete och investeringar. Detta ligger väl i linje med strömningarna inom EU i dag.

För en genomsnittlig konsument beräknas skatten medföra merkostnader på 100 kronor per år.

Skatten beräknas minska försäljningen av kläder och skor till svenska köpare med nära en procent.

Skatten beräknas förstärka de offentliga finanserna med ungefär 750 miljoner kronor per år.

Samtidigt beräknas skatten medföra samhällsekonomiska kostnader på nära 180 miljoner kronor per år. En viktig del av dessa kostnader väntas bli företagens administrativa kostnader för att betala in skatten och yrka avdrag.

Utredarna skriver att skattens effekter bygger på många antaganden och att antagandena präglas av stor osäkerhet.

Utredningen SOU 2020:20 överlämnades till regeringen 1 april och är nu på remiss. FAR är en av remissinstanserna, som ska ha kommit med synpunkter senast 2 oktober.

Utredningen har föreslagit att lagen ska träda i kraft 1 april 2021, men att den ska tillämpas för första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av juni 2021.

Björn Dickson