Lättare att få anstånd med skatten


Det kommer att bli enklare att få anstånd med skatten på grund av coronapandemin.
I reglerna som ska träda i kraft 7 april slopas villkoret att man måste visa att pengarna kan betalas tillbaka efter anståndets utgång.


Företagare som för tillfället har betalningssvårigheter på grund av coronaviruset har redan nu möjlighet att söka anstånd med betalning av skatten enligt befintliga regler. Så här skriver Skatteverket på sin webb:

”Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna. Detta innebär att om den skattskyldiga kan visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd kan Skatteverket medge anstånd med betalningen. Ansökan görs skriftligt och skickas till den skattskyldigas skatteenhet.”

Ett av förslagen som regeringen presenterat för att stötta företag som drabbas ekonomiskt av coronapandemin rör just möjligheten till anstånd med betalning. En lagrådsremiss, som ska snabbehandlas, har lagts fram och den nya lagen som ska göra det lättare att få anstånd träder i kraft 7 april i vår.

Enligt de nya reglerna ska Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av arbetsgivarens sammanlagda skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms som gäller redovisningsperioder som infaller under januari till och med september 2020.

”Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år.” står det i lagrådsremissen.

Reglerna för när man kan få anstånd lättas upp genom regeringens förslag. Bland annat slopas kravet på att kunna visa att betalning kan ske efter att anståndstiden löpt ut, och att betalningsproblemen är tillfälliga.

– Det finns inga sådana villkor i de nya reglerna, vare sig i den föreslagna lagtexten eller i motiveringen till denna. När det gäller den nya möjligheten till anstånd som föreslås träda i kraft 7 april så ska anstånd beviljas om inte särskilda skäl talar emot. Det finns inga villkor om att man måste visa att betalning ska kunna ske efter anståndets utgång gällande dessa bestämmelser, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket.

Av lagrådsremissen framgår att en anståndsavgift, som beräknas till 0,3 procent på beviljat anståndsbelopp, ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad då anståndet ska betalas. Avgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet ska vara betalt.

Charlotta Marténg

Rör det här dig och/eller ditt företag? Diskutera frågan med din revisor eller rådgivare!

Läs mer: Skatteverket om anstånd

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat