Lagstadgad lönekartläggning har inte haft effekt


Lönekartläggning gör ingen skillnad på mindre företag.
Nu anser Riksrevisionen att lagkravet bör tas bort.


Lönekartläggning är ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader och alla arbetsgivare är enligt lag tvungna att göra en lönekartläggning. Företag med minst tio anställda ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som planeras.

Riksrevisionen har granskat hur lagkravet på lönekartläggning fungerar. Slutsatsen är att diskrimineringslagens krav bör ses över.

I granskningen konstatera att löneskillnaderna är något mindre hos små arbetsgivare än hos större. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män som jobbar hos samma arbetsgivare var sex procent år 2016. Sett till hela arbetsmarknaden låg skillnaden på tolv procent samma år.

Många arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer anser att lönekartläggningen är arbetskrävande och att de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks. I sin granskning skriver Riksrevisionen att för arbetsgivare med mellan 20 och 30 anställda har kravet på dokumenterade lönekartläggningar inte haft någon effekt på inkomstskillnaderna mellan könen.

Nu rekommenderar Riksrevisionen regeringen att utreda om lagstiftningen kan förenklas. Lönekartläggning bör inte vara en betungande uppgift för arbetsgivarna och Riksrevisionen vill se om lagstiftningen kan anpassas efter arbetsgivarnas storlek.

Charlotta Marténg

 Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat