Ingen moms på separat el och vatten vid bostadsupplåtelse


När en bostad upplåts med el och vatten räknas det som en helhet. Därför gäller undantag från skatteplikt.
Detta även om förbrukningen av el och vatten mäts och debiteras separat från hyran eller avgiften.
Skatterättsnämnden går därmed emot Skatteverkets tolkning.


I EU:s energieffektiviseringsdirektiv ingår att nya flerbostadshus ska ha individuell mätning och debitering av till exempel el och vatten, där det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Detsamma gäller när befintliga flerbostadshus renoveras.

I februari förra året publicerade Skatteverket ett ställningstagande där myndigheten ansåg att tillhandahållandet av bostaden respektive el och vatten skulle ses som två separata tillhandahållanden, varvid tillhandahållandet av el och vatten utgjorde en separat momspliktig transaktion.

Ett aktiebolag och två bostadsrättsföreningar har begärt förhandsbesked hos Skatterättsnämnden rörande frågan.

Aktiebolaget X bygger nya hyreslägenheter med separat mätning och debitering av kall- och varmvatten.

Bostadsrättsföreningen Y ska upplåta bostadsrätter i framtiden och kommer då att specificera kostnaden för förbrukningen av varmvatten och el separat på fakturan för de boendes avgift till föreningen.

Bostadsrättföreningen Z ska införa individuell mätning och debitering för el i befintliga lägenheter.

Tre frågor ställdes till Skatterättsnämnden:

  • Handlar det om sammansatt tillhandahållande av bostad med el och/eller vatten som är undantaget från skatteplikt?
  • Om svaret är nej, gäller då skatteplikt för tillhandahållande av el och/eller vatten?
  • Om det föreligger skatteplikt för tillhandahållande av el/och eller vatten, är det då möjligt att dra av kostnaden för installation av el och/eller vatten från ingående skatt?

Skatterättsnämnden hänvisar till EU-domstolens dom i målet Wosjkowa, C-43/14. Skatterättsnämnden skriver att om en fastighet som bjuds ut till uthyrning ur ett ekonomiskt perspektiv framstår som en helhet, med tillhörande tjänster, kan uthyrningen och tjänsterna ses som ett sammansatt tillhandahållande som är undantaget från skatteplikt. Tillgången till el och vatten är nödvändig för att lägenheterna ska kunna nyttjas som bostad. Därför är tillhandahållandet av el och/eller vatten en underordnad upplåtelse av bostad.

Upplåtelsen ska således ses som en helhet och omfattas av undantaget från momsplikt för upplåtelse av bostad. Därmed är den första frågan besvarad och därför faller de två följande frågorna bort, enligt förhandsbeskedet.

Björn Dickson

Skatterättsnämnden 31-18/I

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat