Glöm inte moms i ansökan om hyresstöd


Kom ihåg momsen i ansökan om statligt hyresstöd.
Och tänk på att göra ett bra grundjobb.
Det råder Anna Gerson på Grant Thornton.
Men det är inte helt lätt, inte förrän den 1 juli är allt klart om hur man söker.


Den hyresvärd som vill vara ute i god med sin ansökan om statligt stöd för rabatterad hyra får vänta på detaljerad information. Inte förrän förordningen om hyresstödet träder i kraft 1 juli kan Boverket presentera ett färdigt ansökningsformulär. Inte heller den nödvändiga e-tjänsten eller de formulär som krävs kommer att finnas före 1 juli.

Hyresgästen måste intyga en rad olika saker. Organisationen Fastighetsägarna råder lokaluthyrarna att så snart som möjligt kontakta hyresgäster som får rabatt. Det gäller att ha ett påskrivet intyg i tid. Under sommaren reser många bort på semester och är svårare att nå, nu när regeringen har gett klartecken till resor inom landet. Ansökningsperioden 1 juli–31 augusti sammanfaller ju med semesterperioden.

Men för att göra det bästa möjliga har Boverket gått ut med information om de handlingar som man tror kommer att krävas. Boverkets preliminära lista finns i en faktaruta härintill.

De hyresvärdar som har sänkt den fasta hyran under perioden 1 april–30 juni för hyresgäster i en rad branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten.

En vanlig fråga är om hyresgästen verkligen verkar i någon av de branscher som betecknas som utsatta enligt kraven för att få stödet.

– Det handlar ju om besöksnära branscher. Tillverkningsindustri eller it-konsulter kommer inte i fråga, säger Anna Gerson, skatterådgivare på Grant Thornton i Jönköping.

De utsatta branscherna anges med specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI.

De branscher som omfattas av stödet är främst sällanköpshandel, hotell och restaurang. På listan finns också konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet samt hår- och kroppsvård.

Hela listan finns på Boverkets hemsida.

Och stödet går alltså till hyresvärden som vänder sig till en länsstyrelse med sin ansökan. Ansökan ska göras via en digital tjänst som Boverket kommer att lansera. Men det sker alltså inte förrän den juli.

Och bara bärkraftiga verksamheter får rabatterat stöd.

– Bara om hyresgästen inte hade ekonomiska problem vid det senaste årsskiftet kan man få stödet. Tanken är ju att stödet ska gå till företag som var livskraftiga innan pandemin slog till. Företagets problem ska vara orsakade av coronakrisen, säger Anna Gerson.

Det lär dyka upp många frågor kring skatt och moms när det gäller stödet.

– Stödet räknas som ett näringsbidrag och är därmed inkomstskattepliktigt, säger Anna Gerson.

En fastighetsvärd som får stöd för en avtalad hyresrabatt måste också vara uppmärksam på om moms ska redovisas på bidraget. Om uthyrningen omfattas av reglerna om så kallad frivillig skattskyldighet, det vill säga om uthyrningen görs till en momspliktig hyresgäst och moms debiteras på hyran, räknas det statliga hyresstödet som ett bidrag som är direkt kopplat till priset.

Konsekvensen av detta är enligt Anna Gerson att även stödbeloppet ska ingå i det underlag på vilket hyresvärden ska beräkna och redovisa utgående moms för periodens hyra.

Om hyresrabatten är avtalad exklusive moms beräknas momsen som 25 procent av det erhållna stödbeloppet.

Om hyresrabatten däremot är avtalad inklusive moms, eller om det inte finns någon avtalsmässig möjlighet för hyresvärden att fakturera hyresgästen för momsen på bidraget, uppgår momsbeloppet i stället till 20 procent av stödet.

Det gäller alltså för hyresvärden att hålla tungan rätt i mun vid beräkningen. Av praktiska skäl rekommenderar Anna Gerson att hyresvärden avtalar med hyresgästen om att momsen på bidraget ska faktureras till, och betalas av, hyresgästen.

Om hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet finns normalt avdragsrätt för den momsen på hyran. Detta gäller även fakturerad moms som avser hyresbidraget. En hyresgäst som bedriver så kallad blandad verksamhet bör enligt Anna Gerson tänka på att momsen som faktureras av hyresvärden på hyran och stödet kan behöva fördelas och att delar av momsen därmed blir en kostnad i verksamheten.

En annan fråga som kan bli aktuell är vad som händer om en hyresvärd beviljas stöd och hyresgästen går i konkurs.

– Om det på grund av konkursen uppstår en kundförlust kan den hänföras bara till den del av hyran som hyresgästen skulle betala. Den moms på fakturan som avser själva stödet räknas inte som en kundförlust, säger Anna Gerson.

Björn Dickson


De här villkoren gäller för stödet

• Senast 1 mars ska hyresavtalet vara tecknat. Hyresgästen ska verka i en utsatt bransch. Hyran ska hyran helt eller delvis vara bestämd till ett fast belopp.

• Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med 30 juni 2020.

• Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast 30 juni 2020. Den ska gälla hyra för lokalen under perioden 1 april till och med den juni 2020.

• Hyran ska vara lägre än det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal. Villkoren i övrigt ska vara oförändrade.

Källa: Boverket


Maximalt en fjärdedel av hyran i stöd

Stöd kan fås med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april–30 juni. En begränsning är att stödet aldrig kan bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Källa: Boverket


Det här ska lokalhyresgästen intyga

• Om hyresgästens företag ingår i en koncern och vilket bolag som är moderbolag.

• Inom vilken näringslivsgren företaget är verksamt under perioden genom att uppge SNI-kod.

• Om lokalhyresgästen erhållit annat stöd av mindre betydelse, så kallat de minimistöd.

• Att företaget inte var i ekonomiska svårigheter per 31 december 2019 eller föremål för betalningskrav på grund av EU-beslut om annat stöd.

Källa: Fastighetsägarna


Boverkets lista: Det här kan hyresvärden göra

De här handlingarna tror Boverket kommer att begäras in av den som ansöker om statligt hyresstöd.

Hyresvärdens behörighetshandlingar (gäller inte sökanden vars behörighet/firmateckningsrätt finns registrerad hos Bolagsverket, eller den som söker i egenskap av privatperson).

Eventuellt fullmakt (om sökanden företräds av annan, eller om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning).

Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet.

Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april–30 juni 2020.

Kopia av handling som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt (exempelvis hyresavi, kontoutdrag, betalningsspecifikation eller motsvarande).

Intyg från hyresgästen om dennes verksamhet och ekonomiska situation (gäller om hyresvärden inte själv vill eller kan intyga motsvarande uppgifter för hyresgästens räkning).

Källa: Boverket