EU vill underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner


EU tar ännu ett steg för att förenkla regelverket för e-handel, underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner – och för att säkra skattepengar.


Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med flera förändringar avseende moms vid e-handel som föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Förslagen följer EU:s nya regler för e-handel.

– En stor förändring rör onlinemarknadsplatser, där själva företagen bakom plattformarna i högre grad blir skyldiga att redovisa moms för försäljning till privatpersoner inom EU, säger Lena Westfahl, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton.

Detta ska både säkerställa att momsen kommer in till EU-länderna och minska den administrativa bördan för säljare, skattemyndigheter och köpare. Som en del i EU:s nya regler utökas nämligen användningen av den så kallade MOSS-deklarationen (Mini One Stop Shop) som gör att redovisning för flera EU-länder kan lämnas gemensamt.

– Samtidigt kommer plattformsföretaget, det vill säga förmedlaren att bli ansvarigt för att moms betalas in i rätt stat, vilket gör att dessa alltså berörs i stor omfattning, säger Lena Westfahl.

Förslaget i lagrådsremissen är i stort en vidareutveckling av de e-handelsregler som infördes både 2015 och 2019.

– Det finns en stark ambition att rätta till konkurrenssnedvridningar mellan digital och traditionell handel, mellan företag i och utanför EU samt etableringar i olika EU-länder, säger Lena Westfahl.

Bland annat vill EU förhindra den snedvridning av konkurrensen som uppstår när företag utanför EU säljer till konsumenter inom EU, utan att betala moms i EU.

– Då hamnar dessa i bättre lägen än EU-företagen som säljer till konsumenter med till exempel 25 procent svensk moms, säger Lena Westfahl.

Den största konsekvensen av de nya EU-reglerna är att e-handelsföretagen och plattformsföretagen (förmedlarna) tillsammans måste sätta sig in i reglerna för att säkerställa hur momsen ska hanteras vid försäljning till privatpersoner inom EU. 

– Framför allt vill man säkra skatteintäkter men även förenkla och klargöra regelverket för företag inom e-handel. Det ska inte vara alltför komplicerat att betala in moms i rätt land. Om reglerna för elektroniska tjänster från 2015 berörde exempelvis musiktjänster och nedladdning av böcker så kommer nu också varuhandeln att omfattas av förändrade regler from 2021, säger Lena Westfahl.

Martin Wallström

Läs mer: Lagrådsremiss Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter


Förslagen i korthet:

  • Undantaget från moms vid import (vara kommer från land utanför EU) av försändelser med lågt värde slopas. Sverige har alltså idag regler om att moms inte utgår för lågvärdeförsändelser (300 kronor eller 22 euro) som ska in i Sverige. Detta gäller dock inte postorderhandel, dvs varor beställda på nätet som ska föras in i Sverige.
  • Elektroniska marknadsplatser (plattformar) blir i vissa fall skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare som görs via plattformen. Idag kan plattformar stå lite vid sidan om men med nya reglerna blir själva plattformsföretaget skyldigt att redovisa moms som om det köpt in varorna från säljaren. Syftet med den nya bestämmelsen är att säkerställa att momsen kommer in till EU-länderna och, säger man, att minska den administrativa bördan för säljare, skattemyndigheter och köpare.
  • Den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för elektroniska tjänster (exempelvis nedladdning av musik och böcker) utökas till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. MOSS innebär from 2021 att ett svenskt företag som har e-handel (elektroniska tjänster och varor) till konsumenter inom EU kan redovisa och betala momsen via en MOSS-deklaration hos Skatteverket istället för att vara momsregistrerad i varje EU-land.
  • Omsättningströskeln (Sverige 320 000 kronor) för distansförsäljning av varor (postorder) från andra EU-länder slopas. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som idag gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster (10 000 euro) frivilligt kunna tillämpas på distanshandel inom unionen. Det nya tröskelbeloppet gäller i så fall både för unionsintern distansförsäljning av varor och för elektroniska tjänster, och för alla sådana transaktioner som ett företag gör. Tröskelvärdet tillämpas alltså för den beskattningsbara personens totala försäljning av de aktuella varorna och tjänsterna till alla medlemsstater, och inte per medlemsstat. Det här innebär att man snabbare börjar betala moms i andra EU-länder för sin varuhandel med privatpersoner inom EU.