Deklarationsfrågor för fåmansföretag


Sänkt bolagsskatt, EBITDA och schablonintäkter på periodiseringsfonder.
Det är några saker att tänka på som fåmansföretag inför årets deklaration.


Deklarationstiderna närmar sig med stormsteg. Deklarationerna till privatpersoner skickas ut i början av mars till dig som har en digital brevlåda för myndighetspost, och på papper under perioden 13-15 mars. I år kommer rekordmånga att få deklarationen digitalt, och därmed tidigt få besked om skatteåterbäring eller kvarskatt.

För bolag med kalenderår som räkenskapsår börjar det närma sig årsbokslut och deklaration. Som bekant finns det fyra olika deklarationstidpunkter för bolag numera, 1juli, 1 november, 15 december och 1 mars.

Bolagsdeklarationen ska lämnas vid närmaste deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets slut. För den som deklarerar digitalt är inlämningstidpunkten en månad senare.

  • Två stora nyheter i år är sänkt bolagsskatt och införandet av en generell ränteavdragsbegränsningsregel, säger Ulrika Lundh Eriksson,
    Auktoriserad Skatterådgivare FAR på PwC i Göteborg.

Resultat har tagit hjälp av henne för att gå igenom några av de viktigaste sakerna du bör tänka på i din deklaration. Ulrika Lundh Eriksson rekommenderar dock den som är osäker att vara tydlig i sin uppgiftslämning till Skatteverket.

  • Om man är osäker på hanteringen av någon deklarationspost kan det vara bra att beskriva omständigheterna i en bilaga till deklarationen.
    Ett tips är också att skicka med en kopia av företagets slutliga årsredovisning, säger hon.

Charlotta Marténg


GENERELL RÄNTEAVDRAGSBEGRÄNSNINGSREGEL

En stor nyhet är införandet av en generell ränteavdragsbegränsningsregel. Reglerna innebär att företag endast får dra av ett negativt räntenetto motsvarande 30 procent av ett skattemässigt resultat före värdeminskningsavdrag (EBITDA).

  • Det finns ett viktigt undantag som innebär att företaget och företag inom samma koncern får dra av ett sammanlagt negativt räntenetto på fem miljoner kronor, observera att handel- och kommanditbolag anses ingå i intressegemenskap oavsett ägarandel. Det är därför viktigt att stämma av om man kan tillämpa undantagsregeln eller om man måste gå vidare och göra beräkningar av vilken ränta som kan dras av – vilket är såväl komplicerat och tidsödande, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Denna del ska deklareras i en specifik bilaga, N9, som är ny för året och relativt omfattande.

SCHABLONINTÄKT OCH PERIODISERINGSFONDER

Andra delar som ändrats är till exempel vilken schablonintäkt som ska tas upp på periodiseringsfonder som företaget hade vid ingången av beskattningsåret. Numera gäller att schablonintäkten motsvarar statslåneräntan vid utgången av november närmast före det kalenderår som beskattningsåret går ut, dock lägst 0,5 procent. Tidigare gällde 72 procent av statslåneräntan.

  • Tänk också på att återföring av periodiseringsfond som satts av före 2019 – ska ske med 103 procent för att möta den skattesänkning som infördes vid årsskiftet 2018/2019, från 22 procent till 21,4 procent. Vid återföring från 2021 av periodiseringsfonder som satts av innan 2019 ska återföring ske med 106 procent. Då sänks nämligen bolagsskatten till 20,6 procent. För periodiseringsfonder som sätts av under åren 2019-2020 men som återförs därefter ska återföring ske med 104 procent, kommenterar Ulrika Lundh Eriksson.

Som tidigare gäller att avsättning till periodiseringsfond kan göras med 25 procent av företagets skattemässiga resultat, för enskilda näringsidkare gäller 30 procent. Förutsätter att motsvarande avsättning sker i räkenskaperna.

RÄNTA

Om du lånat in medel till bolaget är det förstås viktigt att du inte tar ut högre ränta än vad som är marknadsmässigt, i annat fall får bolaget inte avdrag för den överskjutande delen och du kan drabbas av skattekonsekvenser privat. Vad som utgör marknadsmässig ränta måste avgöras i varje enskilt fall. Ett sätt är att diskutera med sin bank vad banken hade använt som ränta och ta det som utgångspunkt.

BRA ATT TÄNKA PÅ:

Det skattemässiga överskottet bestäms utifrån det redovisningsmässiga resultatet men ett antal skattemässiga justeringar behöver normalt göras. Detta gäller både intäkts- och kostnadsposter som redovisas i bolaget. Exempel på justeringar som kan behöva göras i deklarationen:

Avdrag för representation

Såväl intern som extern representation har begränsad avdragsrätt. Måltidsutgifter får inte dras av överhuvudtaget. Andra utgifter för representation än måltider får dras av med 180 kronor per person som deltar.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter till olika föreningar, branschorganisationer och liknande är ej avdragsgilla. Om föreningen däremot tillhandahåller tjänster och för detta tar ut en serviceavgift är det normalt sett en avdragsgill kostnad.

Gåvor av olika slag

Gåvor är normalt sett inte avdragsgilla kostnader. Undantag finns för vissa typer av personalgåvor och gåvor av mindre värde till kunder eller liknande. 

Kontor i hemmet

Om man bedriver företagets verksamhet från kontor eller annan lokal i hemmet finns möjlighet att ta ut en hyra för detta som bolaget kan dra av. Detta förutsätter att hyran är marknadsmässig, behov finns av lokal, man skriver ett tydligt hyresavtal och så vidare. 

Kostnadsränta/intäktsränta

Kostnadsränta respektive intäktsränta på skattekontot får inte dras av/ska inte tas upp till beskattning. 

Koncernutdelning från dotterföretag

Detta är normalt sett en skattefri intäkt. Glöm inte att om moderbolaget av något skäl måste skriva ner värdet på andelarna är detta en ej avdragsgill kostnad. Nedskrivning av finansiella tillgångar, till exempel lånefordringar, som utgör kapitaltillgång får inte dras av skattemässigt.

Pensionskostnader

Om företaget har pensionskostnader för anställda är detta normalt avdragsgilla kostnader, förutsatt att pensionen tryggas på visst sätt (genom till exempel inbetalning till tjäntepensionförsäkring). Det finns dock kvantitativa begränsningar – 35 procent av utbetald lön och förmåner enligt huvudregeln. Glöm ej att redovisa underlag för särskild löneskatt på företagets pensionskostnader.

Underskott

Om företaget redovisade ett underskott året innan får detta som utgångspunkt dras av framöver. Stäm av att bolaget fått ett slutskattebesked där underskottet framgår så att detta av något skäl inte justerats ned. 

Nedskrivning av kundfordringar

Tänk på att det ställs ganska höga krav för att en kundfordran ska kunna skrivas ned. Viktigt med invididuell bedömning och att man vidtagit åtgärder för att driva in. Helst ska förlusten vara konstaterad.

Om man är osäker på hanteringen av någon deklarationspost kan det vara bra att beskriva omständigheterna i en bilaga till deklarationen.
Ett tips är också att bilägga kopia av företagets slutliga årsredovisning till deklarationen.
Bokslut Deklarationstidpunkt*
Bokslut 31/1, 28/2, 31/3, 30/4 Deklarationstidpunkt 1 november
Bokslut 31/5, 30/6 Deklarationstidpunkt 15 december
Bokslut 31/7, 31/8 Deklarationstidpunkt 1 mars
Bokslut 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 Deklarationstidpunkt 1 juli
* OBS. Deklarationstidpunkter för inlämning av deklaration på papper.
Den som deklarerar digitalt har inlämningstidpunkt en månad senare.