Årsredovisning och årsbokslut – tänk på det här


Corona påverkar på flera fronter.
Bokföringsnämnden har publicerat tips på sin webb om vad man bör tänka på när årsredovisning och årsbokslut upprättas.


Coronakrisen väcker många frågor. Inte minst på området redovisning. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden, BFN, har uppdaterat sin webb med frågor och svar inom området årsredovisning och årsbokslut.

www.bfn.se skriver myndigheten att balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, det vill säga räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan till exempel bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

”Det finns inga krav på att lämna upplysningar om väsentliga händelser i ett årsbokslut” skriver BFN.

  • Årsredovisningen ska däremot innehålla upplysningar om väsentliga händelser. Som väsentlig händelse räknas exempelvis:
  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten,
  • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • den omständigheten at tett aktiebolag har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, och
  • den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Upplysningarna ska lämnas på olika ställen beroende på när den väsentliga händelsen inträffat. Är det under räkenskapsåret ska upplysningen lämnas i förvaltningsberättelsen, är det efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna lämnas i not.

Mer information om hur du ska göra finns på www.bfn.se